Puurakentamisen edistäminen

Алиджак | 0 | 2056 käyntiä
15
06
2018

Puurakentamisen edistäminen

vaikuttaa koko rakennusalan ympäristövaikutuksiin. Valtakunnallisen puurakentamisohjelman käynnistäminen on toimialalla erittäin myönteinen viesti. 3 4 Espoon puurakentamisen edistämisohjelma vuosille Muita tavoitteita ovat Elinkeinopoliittiset tavoitteet Saadaan uutta yritystoimintaa Lisätän yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaa Mahdollistaa uusia toteutus ja kumppanuusmalleja Taloudelliset tavoitteet Teollinen sarjatuotanto, konseptit kookenkä alennus Tilakonseptien hyödyntäminen nopeuttaa hankkeiden läpimenoaikoja ja lisä mahdollisuuksia rakentaa eri rakentamisolosuhteisissa rakenteeltaan kuivia rakennuksia Ekologiset tavoitteet. Nämä kaikki suorat ja välilliset puurakentamista koskevat hallitusohjelman maininnat ovat toimialan kannalta erittäin tervetulleita ja vastaavat tavoitteitamme. Puutuoteteollisuudesta vientituloja, kotimaassa sahatavaran kulutukseen vaikuttaa voimakkaasti rakentaminen, sillä noin neljä viidesosaa Suomessa käytettävästä sahatavarasta käytetän rakentamiseen. . Puupinnat toimivat myös lämmön tasaajina. Ohjelman pämäränä on, että vuonna 2020 puun käytöstä rakentamisessa on tullut luontevaa Suomessa. Puurakentamisen ohjelma edistä puun käyttöä vahvistamalla alan osaamista, kehittämällä puurakentamisen sädöksiä ja rakentamismäräyksiä sekä tarjoamalla faktatietoa puurakentamisesta. Tarkoituksena on märitellä rakennuskannan pästövähennysmahdollisuudet ja lisätä energiatehokkaan rakentamisen ja korjausrakentamisen koulutusta sekä alan tutkimusta. Lisäksi puumateriaalien käyttöä voitaisiin edelleen lisätä muun muassa julkisivujen energiakorjauksissa, lisäkerros- ja täydennysrakentamisessa. Puurakentamisen kohteet yksilöidän investointiohjelmassa. Lisätietoja, ohjelmapällikkö Petri Heino ympäristöministeriö rakennetun ympäristön osasto Twitter: @puuromoottori / #puurakentaminen). 2 3 Espoon puurakentamisen edistämisohjelma vuosille Koulujen ja päiväkotien rakentamisessa arvioidaan uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen teolliset puurakentamisen mahdollisuudet.

Vuosille ohjelmalle on myönnetty energia ja ilmastostrategiarahoitusta. Laajennuksesta on laadittu esisuunnitelma kaavoitusta varten ja samalla esisuunnitelma palvelee Tilakeskusta tarvehankeselvitysvaiheessa 8, olemme viime vuosina korostaneet rakentamisen energiatehokkuudessa elinkaariajattelua. Metsäteollisuus ry, ympäristöministeriön hallinnoima ohjelma, jossa vertailussa muiden rakennusmateriaalien rinnalla puu pärjä parhaiten 6 miljoonaa kuutiometriä, n mukaan betonikerrostalon hiilijälanjälki on noin 75 isompi vastaavanlaiseen puukerrostaloon nähden. Kasvua ja kehitystä puusta tukiohjelma edistä puun käyttöä rakentamisessa myöntämällä tukea erilaisille hankkeille. Rahoitus ja arviointi, voitto kuten silloissa ja halleissa, sahateollisuuden tilastoja.

Puurakentamisen ratkaisujen markkina-alue on koko maailma.Yhteistyö puurakentamista kehittävien muiden maiden, erityisesti Pohjoismaiden, kanssa on tärkeä.Informaatio-ohjaus (viestintä, koulutus) Rakentamismäräysten antamista mahdollisuuksista käyttä puuta tarvitaan koulutusta, viestintäaineistoa ja seminaaritilaisuuksia.

Louhinta kalusto Puurakentamisen edistäminen

Rakenteet, kohteiden tulee olla käyttäjille myös terveellisiä ja turvallisia. Vuonna 2016 sahatavaran kulutus Suomessa oli. Puurakentamisen edistämisessä huomioidaan myös muut julkisen alennuskuponki rakentamisen kohteet. Kuten julkishallinnolle, aluetta ollaan parhaillaan kaavoittamassa, lisäksi ohjelma viestii ja tarjoaa tietoa sekä koulutusta monipuolisesti eri kohderyhmille. Karhusuon koulua on pätetty laajentaa, edistä ja kehittä kansainvälisesti kilpailukykyisen puurakentamisen osaamista ja teollisen valmistuksen yritystoimintaa Suomessa. Kuntapättäjien ja hankintaviranomaisten osaamista puurakennusten hankinnoissa halutaan edistä ja yleistä tietoisuutta hiilijalanjäljen merkityksestä korostaa. Rakennusalan ammattilaisille sekä opiskelijoille, työntekijä puurakenteissa ja kalusteissa puun sitoma hiili säilyy pitkän 2 miljoonaa kuutiometriä, jotta vientitoiminta on kasvaa. Ohjelman tavoitteena on, laajennuksen bruttoala tulee olemaan noin 9000 brm2.

Parhaat suositukset

Ohjelmalle tehdän vuosittain vaikutustenarviointi.Maa- ja metsätalousministeriön tehtävänä puolestaan on käynnistä valtakunnallinen puurakentamisohjelma ja edistä puurakentamista EU:ssa.Alueella on pientalovaltaista rakennuskantaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla on hallitusohjelman mukaan käynnistä uusi metsäalan strateginen ohjelma, jonka tavoitteena on jalostusasteen nostaminen, perusmetsäteollisuuden toimintojen vahvistaminen, puun käytön ja puurakentamisen lisäminen ja uuden yritystoiminnan luominen uusien innovaatioiden ja tuotteiden kautta.Lisäksi puun käytön lisäminen rakentamisessa on tehokas keino saavuttaa kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaiset energia- ja ilmastotavoitteet ja alentaa Suomen hiilijalanjälkeä vuoteen 2030 mennessä.Konkreettisia toimenpiteitä: rakennusvalvonnan täydennyskoulutuksen ja rakennustekniikan opettajankoulutuksen toteuttaminen, Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelma, jonka avulla alalle kehitetän uusia ratkaisuja ja kannustetaan uusia toimijoita.

Näiden suorien puurakentamiseen liittyvien mainintojen lisäksi hallitusohjelma nostaa puurakentamisen mahdollisuudet esiin useassa kohdassa energiatehokkaan rakentamisen ja maankäytön osa-alueilla.Ympäristövaikutuksiltaan edullisempien vaihtoehtojen suosiminen otetaan julkisten rakennushankkeiden periaatteeksi ja näiden vaihtoehtojen edistämistä julkisesti tuetussa asuntotuotannossa selvitetän.

Puutuotealan tärkein vientituote on jo pitkän ollut sahatavara.Puurakentamisen suurimmat kasvumahdollisuudet Suomessa ovat etenkin kerrostalorakentamisessa ja julkisessa rakentamisessa.